Federacja Stowarzyszeń Nauczycielskich

Statut
Federacji Stowarzyszeń Nauczycielskich

(tekst jednolity wg stanu na dzień 6 lutego 2015 r.)

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Federacja Stowarzyszeń Nauczycielskich, zwana dalej Federacją, zrzesza stowarzyszenia nauczycielskie.

2. Federacja reprezentuje stanowiska zrzeszonych nauczycieli we wszystkich sprawach dotyczących ich statusu zawodowego, doskonalenia, merytorycznego przygotowania i ma wpływ na kierunki rozwoju edukacji w Polsce.

3. Siedzibą Federacji jest Warszawa.

4. Federacja jest organizacją, która działa przy zachowaniu zasad dobrowolności, równouprawnienia i otwartości. Przystąpienie do Federacji nie narusza samodzielności organizacji członkowskich.

5. Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Federacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Federacja może być członkiem organizacji międzynarodowych i krajowych o podobnych celach statutowych.

Rozdział 2

Cele, zadania, funkcje 

§ 2.

Celem Federacji jest:

1.Dbałość o wysoki poziom kształcenia i wychowania, ukierunkowany na rozwój i  interioryzację wartości przez dzieci i młodzież w Polsce;

2. Współpraca  między stowarzyszeniami nauczycieli i pedagogów prowadząca do orzekania i uzgadniania wspólnych stanowisk w sprawach edukacji;

3. Partnerstwo z instytucjami odpowiedzialnymi za edukację dzieci i młodzieży w podejmowaniu decyzji przy dobrej woli tychże

4. Dbałość o wysoki poziom wykształcenia nauczycieli w zakresie dydaktyki i metodyki pracy z uczniem;

 

Cele określone w § 2 osiągane są przez:

1) Promowanie innowacyjnych działań edukacyjnych;

2) Wyrażanie opinii na temat wydanych podręczników oraz materiałów metodycznych i dydaktycznych;

3) Udział w opiniowaniu i konsultowaniu  zmian w podstawie programowej na różnych etapach kształcenia;

4) Udział w debatach na temat jakości oświaty w Polsce;

5) Udział w opiniowaniu rozporządzeń MEN dotyczących oświaty;

6) Inicjowanie i opiniowanie prac związanych z organizacją systemu doskonalenia nauczycieli; 

7) Wyrażanie opinii na temat programów nauczania na Uniwersytetów i innych Uczelniach w Polsce, przygotowujących nauczycieli do pracy z dziećmi i młodzieżą na wszystkich etapach kształcenia.

8) Współudział w organizowaniu i współtworzeniu projektów edukacyjnych, także z funduszy unijnych;

9) Współuczestniczenie w badaniach edukacyjnych, prowadzonych przez edukacyjne ośrodki badawcze;

10)  Konsultowanie koncepcji i rozwiązań egzaminacyjnych przedstawionych przez CKE;

11) Różne formy działania jak spotkania studyjne, seminaria, warsztaty, rekomendacje, konsultacje, formułowanie opinii.  

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 3.

Członkowie Federacji dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,

2. członków wspierających,

3. członków honorowych.

§ 4.

1. Członkiem zwyczajnym Federacji może być stowarzyszenie nauczycielskie działające społecznie, niebędące jednostką organizacyjną administracji publicznej, związkiem zawodowym, partią polityczną, które złożą pisemną deklarację przystąpienia do Federacji, zobowiążą się do przestrzegania Statutu Federacji oraz zostaną przyjęte uchwałą Zarządu.

2. Członek Federacji jest reprezentowany przez pisemnie upoważnioną do tego osobę fizyczną. 

§ 5.

1. Przyjęcie członka zwyczajnego Federacji następuje na pisemny wniosek zainteresowanej organizacji w drodze uchwały Zarządu Federacji.

2. Odmowę przyjęcia organizacji w poczet członków Federacji Zarząd pisemnie uzasadnia.

3. Od uchwały Zarządu zainteresowanej organizacji przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu w terminie jednego miesiąca od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd. Odwołanie złożone po terminie może zostać rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie.

§ 6.

Każdy członek zwyczajny Federacji ma jeden głos.

§ 7.

1. Członkowie zwyczajni Federacji mają następujące prawa:

a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Federacji,

b) prawo uczestniczenia w spotkaniach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Federacji,

c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji,

d) zgłaszania kandydatów do władz.

2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

a) brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Federacji,

b) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Federacji,

c) regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości i w sposób określony przez Walne Zgromadzenie,

d) dbałości o dobre imię Federacji oraz wzrost jej roli i znaczenia.

§ 8.

1.Organizacje należące do Federacji wymieniają się informacjami na temat działalności statutowej.

§ 9.

1. Członkiem wspierającym Federacji może zostać każda, również zagraniczna, osoba prawna mająca cele zarobkowe, która uznaje Statut i zasady programowe Federacji oraz zadeklaruje pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową dla Federacji.

2. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd Federacji na wniosek zainteresowanego. W razie odmowy przyjęcia członka wspierającego stosuje się odpowiednio § 6 statutu.

§ 10.

1. Członkowie wspierający Federacji mają prawo do:

a) uczestniczenia w spotkaniach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Federacji,

b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji,

c) udziału z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu.

2. Członkowie wspierający zobowiązani są do:

a) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Federacji,

b) wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej dla Federacji.

c) dbałości o dobre imię Federacji oraz wzrost jej roli i znaczenia.

§ 11.

1. Członkiem honorowym może zostać każda, również zagraniczna, osoba prawna nieposiadająca celów zarobkowych, która szczególnie zasłużyła się dla Federacji.

2. Nadanie członkostwa honorowego następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu Federacji, za zgodą danej osoby prawnej.

§ 12.

1. Członkowie honorowi Federacji mają prawo do:

a) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Federacji,

b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji,

c) udziału z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu.

2. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek.

§ 13.

Ustanie członkostwa następuje wskutek:

1. rozwiązania organizacji członkowskiej lub utraty osobowości prawnej przez członka Federacji z jakiegokolwiek innego powodu - ze skutkiem natychmiastowym,

2. wystąpienia z Federacji, jeżeli zostało złożone na piśmie przez uprawniony organ członka Federacji,

3. wykluczenia z Federacji.

§ 14.

1. Wykluczenie członka Federacji może nastąpić ze względu na:

a) niewywiązywanie się z przyjętych obowiązków statutowych, a w szczególności nieterminowego opłacania składek;

b) naruszanie postanowień statutu lub uchwał Walnego Zgromadzenia;

c) działanie na szkodę Federacji;

d) niegodne działanie podważające autorytet Federacji.

2. Wykluczenie członka Federacji następuje w drodze uchwały Zarządu.

3. Wykluczony członek Federacji ma prawo odwołania od wykluczającej uchwały Zarządu do najbliższego Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

 

Rozdział 4

Władze Federacji

§ 15.

Władzami Federacji są:

1. Walne Zgromadzenie,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 16.

Walne Zgromadzenie może być:

1. zwyczajne,

2. nadzwyczajne.

§ 17.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd Federacji.

2. Zawiadomienie o terminie i porządku Walnego Zgromadzenia wysyłane jest na co najmniej 21 dni przed planowaną datą.

§ 18.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane z ważnych powodów przez Zarząd.

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Federacji lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  w terminie 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust.2.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.

5. Zawiadomienie o terminie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Federacji wysyłane jest co najmniej na 21 dni przed jego odbyciem.

§ 19.

1. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia informuje się poczta elektroniczną, listem poleconym.

§ 20.

Walne Zgromadzenie jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie ze Statutem.

§ 21.

W Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie zwyczajni Federacji, reprezentowani przez upoważnionych przedstawicieli.

§ 22.

Członkowie wspierający i honorowi Federacji oraz zaproszeni goście uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§ 23.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. dokonywanie zmian w Statucie,

2. uchwalanie merytorycznych i finansowych kierunków działania,

3. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,

4. wybór Zarządu, Prezesa i Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu jawnym lub tajnym - według woli uprawnionych,

5. przyjmowanie sprawozdania merytorycznego Zarządu,

6. zatwierdzanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, sprawozdania finansowego,

7. uchwalanie regulaminu płatności składek członkowskich,

8. uchwalanie wysokości składek członkowskich,

9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

10. nadawanie tytułu członka honorowego Federacji,

11. inne sprawy, zgodne ze Statutem Federacji.

§ 24.

1. Wnioski na Walnym Zgromadzeniu mogą zgłaszać poszczególni członkowie Federacji bądź Zarząd Federacji.

2. Wnioski składane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów.

§ 25.

Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybrany na początku obrad zwykłą większością głosów. Do momentu wyboru Przewodniczącego, obradami kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności inny członek Zarządu.

§ 26.

1. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie w pierwszym terminie konieczna jest obecność co najmniej połowy wszystkich członków zwyczajnych Federacji.

2. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zgromadzeniu nie uczestniczy co najmniej połowa członków zwyczajnych, wówczas uchwały podjęte większością głosów w drugim terminie mają moc obowiązującą bez względu na ilość obecnych członków.

3. Drugi termin Walnego Zgromadzenia może być wyznaczony w tym samym dniu.

4. O drugim terminie Walnego Zgromadzenia członkowie powinni być poinformowani w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania.

5. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, podpisany przez protokolanta.

§ 27.

1. Zarząd składa się z 5 lub 7 członków, w tym Prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza, członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres czterech lat. Kadencja władz Federacji trwa do czasu ukonstytuowania się wyboru nowych władz. Dana osoba może być członkiem Zarządu więcej niż jedną kadencję.

2. Zarząd Federacji wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza, członków.

§ 28.

1. Wybory członków Zarządu Federacji odbywają się według następujących zasad:

a) W pierwszej kolejności Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o liczebności Zarządu w następnej kadencji.

b) Każdy członek zwyczajny, biorący udział w Walnym Zgromadzeniu ma do dyspozycji tyle głosów, ilu członków ma liczyć Zarząd w następnej kadencji, przy czym na jednego kandydata można oddać nie więcej niż jeden głos. 

c) Uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie są zobowiązani do oddania wszystkich przysługujących im głosów.

d) Wybór członków Zarządu odbywa się zwykłą większością głosów.

e) W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów jednakowej ilości głosów, głosowanie na nich odbywa się ponownie.

4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 29.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej cztery razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołują Prezes lub Wiceprezes.

2. Posiedzenie Zarządu musi zostać zwołane na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, jeżeli wystąpią z odpowiednim wnioskiem do Zarządu.

4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście.

§ 30.

1. Tryb zwoływania posiedzeń i pracy Zarządu ustala regulamin pracy Zarządu.

2. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z regulaminem i bierze w nim udział więcej niż połowa członków Zarządu.

§ 31.

Do kompetencji Zarządu należą:

1) Osiąganie celów Federacji, 

2) Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,                                                                                                                                                             

3) Sporządzanie planów pracy i regulaminu pracy Federacji, 

4) Zarządzanie majątkiem Federacji,

5) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 

6) Przyjmowanie i skreślanie Członków, 

7) Reprezentacja Federacji na zewnątrz,  

8) Inne sprawy określone w statucie.                                                                                                       

§ 32.

1. Członkowie Zarządu pełnią funkcje reprezentacyjne nieodpłatnie.

2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.

3. Uchwały Zarządu podlegają zaprotokołowaniu; protokół podpisywany jest przez protokolanta.

§ 33.

1. W przypadku ustąpienia Prezesa Federacji, Wiceprezes pełni obowiązki Prezesa do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia, które wybierze nowego Prezesa w trybie określonym w § 30.

2. W przypadku rezygnacji członka Zarządu z pełnienia funkcji Zarząd może uzupełnić swój skład przez kooptację, spośród kandydatów na członków Zarządu zgłoszonych, a niewybranych podczas ostatnich wyborów członków Zarządu.

3. Uchwała Zarządu w sprawie kooptacji członków Zarządu w związku z rezygnacją osób uprzednio pełniących te funkcje podlega obowiązkowemu zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

4. W drodze kooptacji nie może zostać powołana więcej niż 1/3 członków Zarządu.

§ 34.

1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 osób wybieranych, przez Walne Zgromadzenie na okres czterech lat. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

2.Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji. W razie równego stosunku głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

3.Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 35.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy wykonywanie zgodnie z obowiązującym prawem funkcji nadzoru i kontroli Federacji, tj.:

a) badanie sprawozdania finansowego, gospodarki finansowej oraz rachunkowości Federacji,

b) kontrolowanie zgodności działalności Zarządu ze Statutem i przepisami powszechnie obowiązującymi,

c) podejmowanie innych spraw określonych w niniejszym Statucie oraz w regulaminie pracy Komisji Rewizyjnej.

2. Komisja Rewizyjna opracowuje  regulamin własnej pracy.

3. Członkowie Komisji wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.

4. Uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie.

§ 36.

Federacja jest reprezentowana na zewnątrz przez dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów, działających łącznie. Dla ważności wszelkich oświadczeń woli Federacji, w tym w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Federacji, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Rozdział 5

Majątek Federacji

§ 37.

1. Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze.

2. Źródłami powstania majątku Federacji są:

a) składki członkowskie,

b) dotacje, subwencje z budżetu państwa i budżetów samorządowych, darowizny, 

c) wpływy z działalności statutowej.

Rozdział 6

Zmiany Statutu i rozwiązanie Federacji

§ 38.

1. Decyzja o rozwiązaniu Federacji wymaga uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

2. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

3. W razie rozwiązania Federacji majątek zostanie przekazany Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu pracującemu na rzecz dzieci. 

 

Członkowie

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego Prof-Europe

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych R.P.

Partnerzy

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji

 
 
 
Federacja Stowarzyszeń Nauczycielskich 2015